Medezeggenschapsraad

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 6 leden, drie ouders  en drie teamleden. Ons doel is om, met het belang van kinderen, ouders én team in gedachten, de school mede vorm te geven.

In de praktijk betekent dat nadenken en praten over beleidszaken als:
Hoeveel leerlingen zitten er op onze school en wat betekent dat voor de verdeling en de indeling van de klassen? Hoe is het pedagogisch klimaat op school? Zitten de kinderen lekker in hun vel, voelen kinderen zich prettig op school? Heeft de methode die de school gekozen heeft het gewenste effect?
Is de veiligheid van onze kinderen in en om de school goed geregeld?

Elk jaar aan het begin van het kalenderjaar maakt de MR een planning van de onderwerpen die op de MR-agenda komen te staan. Sommige onderwerpen, zoals de formatie en de schoolgids zijn wettelijk verplicht maar daarnaast kan de MR zelf ook onderwerpen aan de orde stellen.

De MR vergadert een keer per maand op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur. De vergaderingen staan op de schoolkalender. Ouders en teamleden zijn van harte welkom om als toehoorder een keertje de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen zijn openbaar. De namen van de MR-leden en het e-mailadres van de MR kunt u vinden in de schoolkalender en de schoolgids.