Schooltijden & Vakanties

SCHOOLTIJDEN & VAKANTIES

Schooltijden  (Continurooster)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45 – 14.50 u
Woensdag
08.45 – 12.25 u

De kinderen gaan vanaf 8.35 u zelfstandig naar de klas, waar de meester of juf de kinderen bij de deur van de klas welkom heet.

Hiermee krijgt de dag een rustige start en heeft de leerkracht meer tijd om aandacht te schenken aan de kinderen. Tevens voorkomt dit drukte op de trappen naar boven.
Hetzelfde geldt na de middag om 12.45 u. Als u er voor kiest uw kind thuis te laten overblijven, dan mag uw kind meteen zelfstandig naar de klas lopen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 maken gebruik van de ingang aan de speelplaats. De groepen 5 t/m 8 gaan via de ingang bij de BSO naar binnen.

Als de kinderen binnenkomen begroeten ze de leerkracht bij de deur. Als er dingen te vertellen zijn, dan is daar de mogelijkheid voor. De leerkracht is er voor de kinderen. Daarna gaan de kinderen met het werk beginnen. Als u onverhoopt  iets te melden heeft aan de leerkracht, dan verzoeken we u de mededeling op een briefje te schrijven. Bij de kleutergroepen 1-2 ligt hiervoor een agenda bij de deur van de klas waar u uw boodschap in kunt schrijven. Na schooltijd heeft de leerkracht tijd om met u een afspraak te maken over vragen die u heeft.

De inloopochtenden zijn op woensdag voor groep 4  en op vrijdag voor de groepen 5 t/m 8. Voor de ouders van groep 3 is er tot de herfstvakantie op alle dagen inloop en na de herfstvakantie alleen op woensdagochtend. Op andere dagen komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Voor de groepen 1-2 is er op alle dagen inloop voor de ouders.

Vóór schooltijd is er toezicht op de speelplaats. De lessen starten om 8.45u, uw kind dient dan binnen te zijn. Om het naar buiten gaan voor kinderen, leerkrachten en ouders wat overzichtelijker te maken, komen de groepen 1 t/m 4 via de ingang aan de speelplaats naar buiten. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen via de ingang bij de BSO naar buiten. Wij verzoeken ouders om achter de blauwe lijn te wachten.
Mocht uw kind door iemand anders worden opgehaald, dan moet u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Ziekmelden, te laat, verzuim:
Het kan voorkomen dat uw kind ziek is en niet naar school kan komen. Graag willen we daar, in samenwerking met u als ouders, duidelijke afspraken over maken. Dit om onduidelijkheden over aan- of afwezigheid te voorkomen.
– Als uw kind ziek is, dan verzoeken wij u dit vóór aanvang van de school telefonisch of via de APP “gerichte berichten” aan ons door te geven.
– Onze conciërge, zal dagelijks voor 09.00u alle klassen bezoeken om de afwezige leerlingen te noteren. Mochten wij bij afwezigheid van uw kind geen telefonische melding hebben ontvangen, dan zal de conciërge u omstreeks 09.00u bellen.
– Wanneer uw kind weer beter is en naar school kan, vragen wij u dit tijdig aan ons door te geven. Wij weten dan wanneer we uw kind weer kunnen verwachten.

Als uw kind te laat is of naar de dokter of bijvoorbeeld tandarts moet, wilt u dit dan telefonisch, d.m.v. een briefje of via de APP doorgeven. Bij bezoek aan de tandarts of dokter laten wij uw kind niet alleen naar huis gaan, als wij géén bericht hebben ontvangen. Wij verzoeken u afspraken bij de tandarts en/of dokter zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Komt u of uw kind(eren) op school nadat de bel gegaan is? Dan moet u gebruik maken van de hoofdingang  aan de Schouwbroekseweg.
Wilt u buiten de vakantie een verlofdag, dan moet u dit aanvragen bij de directie. Wij volgen de wettelijke voorschriften voor het verlenen van verlof.

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

24-10-2016 t/m 28-10-2016   Herfstvakantie
26-12-2016 t/m 06-01-2017   Kerstvakantie
27-02-2017 t/m 03-03-2017   Voorjaarsvakantie
17-04-2017    Paasvakantie
24-04-2017 t/m 05-05-2017  Meivakantie
25-05-2017 t/m 26-05-2017   Hemelvaart
05-06-2017    Pinksteren
06-06-2017 t/m 09-06-2017  Vrije week voor de groepen 1 t/m 8
15-07-2017 t/m 27-08-2017   Zomervakantie

Wij verzoeken u dringend om bij reserveringen en/of boekingen deze vakantieperiodes aan te houden. Het krijgen van vakantieverlof buiten deze vastgestelde vakanties is gekoppeld
aan strikte regels. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie of bureau leerplicht. Het aanvraagformulier voor verlof vindt u op www.bs-bergen.nl

Extra lesvrije dagen voor de groepen 1 t/m 4:
Dinsdag 6 december 2016, vrijdag 10 februari 2017, vrijdag 14 april, maandag 3 juli.

Verlof vierjarigen

Op school volgen wij een nauwgezet programma voor kinderen van groep 1 t/m 8. Tot en met de leeftijd van 4 jaar is uw kind niet leerplichtig. Om de kinderen optimaal te laten profiteren
van het onderwijsaanbod op school is het erg belangrijk dat uw kind de lessen volgt. Het is voor de leerkrachten onmogelijk kinderen die regelmatig de school verzuimen,
i.v.m. een extra dag vrij of een ingelaste vakantie, bij te spijkeren. Met name woordenschat en taalontwikkeling is een rode draad in de onderbouw met een strak omlijnd karakter.
Wij verzoeken dan ook alle ouders van onze nieuwe leerlingen om zeer terughoudend te zijn met het niet naar school brengen van de 4-jarigen.

Indien blijkt dat uw kind echter ernstig vermoeid raakt als het pas naar school komt, dan kunt u met de leerkracht afstemmen om voor een bepaalde periode een aangepast
rooster aan te houden. Hiervoor hoeft geen verlof aangevraagd te worden. Dit gaat in goed onderling overleg.