>

Ouderbetrokkenheid

Samen met ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de kinderen en werken wij aan de ontwikkeling van het kind. We vinden het heel belangrijk u te betrekken en de gelegenheid te geven mee te denken en doen.
Dit gebeurt op verschillende manieren. We nodigen u uit voor de jaarlijkse startgesprekken en rapportgesprekken en als ouder bent u van harte welkom tijdens de dagelijkse inloop. Daarnaast verlenen ouders bijvoorbeeld hulp bij festiviteiten, het schoolkamp, klassenvieringen, bibliotheek en de hoofdluizencontrole en heeft iedere klas een of twee klassenouders.
Natuurlijk spelen ook de Oudervereniging en Medezeggenschapsraad een belangrijke rol: 
 
Oudervereniging (OV) 
De OV bestaat uit ouders die zich vooral praktisch willen inzetten voor de school. Zij houden zich onder andere, samen met de leerkrachten, bezig met de organisatie van: Sinterklaas, Carnavalsactiviteiten, het zomerfeest en de schoolfotograaf. Ook zet de OV zich in om de contacten tussen ouders en leerkrachten te bevorderen. De OV komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Voor meer informatie of vragen, kunt u mailen met ovdebergen@gmail.com. Via dit mailadres kunnen geïnteresseerde ouders om mee te helpen zich ook aanmelden. 

 
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Het doel van de MR is om, met het belang van kinderen, ouders én team in gedachten, de school mede vorm te geven. In de praktijk betekent dat nadenken en praten over beleidszaken als: Hoeveel leerlingen zitten er op onze school en wat betekent dat voor de verdeling en de indeling van de klassen? Hoe is het pedagogisch klimaat op school? Zitten de kinderen lekker in hun vel, voelen kinderen zich prettig op school? Heeft de methode die de school gekozen heeft het gewenste effect? Is de veiligheid van onze kinderen in en om de school goed geregeld? De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata worden via de oudercommunicatie-app bekend gemaakt. Hier zijn ook de notulen van de vergaderingen te vinden.
Voor meer informatie of vragen kunt u altijd een mail sturen naar de MR. BERGEN_MR@salto-eindhoven.nl 
 


 

Maak gerust een afspraak voor meer informatie over onze school. We zijn bereikbaar op nummer 040-2528883